Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ATK Seniorit Mukanetti ry ja sen kotipaikka on Tampere

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyvien henkilöiden valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa ja sukupolvien välistä tasa-arvoa tietotekniikan hallinnassa elämän kaikilla alueilla, myös silloin kun toimintakyky on rajoittunut.

Yhdistys seuraa tietotekniikan kehitystä ja välittää siitä tietoa jäsenkunnalle sekä pyrkii vaikuttamaan siihen, että ikääntyvien tarpeet otetaan huomioon koulutuksessa ja ohjelmien sekä atk-laitteiden ja -ohjelmien suunnittelussa.

Yhdistys toimii tietotekniikan harrastajien yhdyssiteenä ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen.

3. Toimintamuodot

Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys

  •  järjestää koulutusta ja opintomatkoja jäsenilleen
  •  tiedottaa
  •  tekee esityksiä ja aloitteita
  •  toimii yhteistyössä atk-toimintoja ja -palveluja kehittävien tahojen kanssa
  •  pitää yhteyttä ulkomaisiin atk-alan ja ikäihmisten yhteisöihin
  • tekee yhteistyötä oppilaitosten, atk-alan yhteisöjen, eläkeläis-, potilas- ja muiden vastaavien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä sekä periä jäsenmaksua jäseniltä

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään, yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

6. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi peräkkäistä vuosikokousten välistä aikaa. Hallituksen jäsenistä kaksi ja varajäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu tehtävään valittu hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännössä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä tai ilmoituksella jäsentiedotteessa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta yli- tai alijäämän käytöstä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai asiaa hoitava tilintarkastusyhteisö

10. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.